Sport Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Coach
1 Athletics (boys)

(girls)

17:00-18:30 17:00-18:30 17:00-18:30 Polikarpov S.N.
2 Table tennis

(boys)

(girls)

17:00-18:30 17:00-18:30 17:00-18:30 Kappasova R.Z.
3 Basketball

(boys)

(girls)

17:00-18:30 17:00-18:30 17:00-18:30 Ismailova I.V.
4 Futsal

(boys)

18:30-20:00 18:30-20:00 18:30-20:00 Chernyshov D.N.
5 Volleyball

(boys)

17:30-19:00 16:30-18:00 14:00-15:30 Miroshnichenko E.P.
6 Chess, checkers 17:00-18:30 17:00-18:30 17:00-18:30 Ismailova I.V.
7 Togyzkumalak 17:00-18:30 17:00-18:30 17:00-18:30 Kappasova R.Z.
8 Yoga 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 Shirina A.V.
9 Gym 16:00-19:00 16:00-19:00 16:00-19:00 16:00-19:00 16:00-19:00 Savgurov A.S.
10 Fitball 14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00 Chernyshova T.A.